ورود به سیستم

نشریات

برای درج خبر در این قسمت به بخش وبرایش جعبه ها مراجعه نمایید.

اعضای کمیته علمی کنفرانس

ریاست کنفرانس: دکتر بهروز اسکندرپور- دانشگاه پیام نور گرمی

دبیر کمیته علمی: شهزاد جماعتی ثمرین- دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

دکتر طاهر روشندل اربطانی (دانشیار مدیریت و مدیر گروه دانشگده مدیریت دانشگاه تهران)

دکتر مهرداد محرم زاده (استاد تمام مدیریت ورزشی)

دکترمحمد محمودی میمند (دانشیار مدیر گروه بازرگانی و اجرایی و MBA دانشگاه پیام نور)

پروفسور دکتر حسین شایقی (عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

دکتر شهرام بیگ زاده ( استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد)

دکتر ولی الله خوش طینت (استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور)

دکتر ابراهیم دادفر (استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی )

دکتر محمد فیضی (استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی )

دکتر محمد حسن زاده (دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

دکتر بهروز اسکندرپور (استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور)

دکتر مهرداد گودرزوند چگینی (استادتمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت)

دکتر عبدالحسین کرمپور (استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران)

دکتر اسماعیل سلیمانی (استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه اروميه)

دکتر نسرین توکلی (استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور کرج)

دکتر منصور مومنی (عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)

دکتر محمد کاوسی کلاشمی (عضو هیات علمی دانشگاه گیلان)

دکتر پریسا خلیق خیاوی (پژوهشگر و مدرس دانشگاه های گیلان)

دکتر حبیب ابراهیم پور (دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

دکتر محمد فرهمند (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی )

دکتر فاطمه عیدی (استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور)

دكتر مجيد فشاري (عضو هیات علمی دانشكده علوم اقتصادی دانشگاه تهران)

دکتر داود عبداللهی (استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه )

دکتر قادر وظیفه (استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)

دکتر میر صمد موسوی (استادیار دانشگاه پیام نور)

دکتر محمد صادق حسن زاده(استادیار گروه مدیریت پیام نور گیلان)

دکتر شهرام هاشم نیا (استادیار دانشگاه پیام نور کرج)

دکتر مجید نیلی احمد آبادی (هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) 

 دکتر یاسر میکاییلی (علمی کاربردی گرمی)

دکتر منیره راعی (علمی کاربردی گرمی)

دکتر محسن راعی (علمی کاربردی گرمی)

دکتر سمیه میکاییلی (علمی کاربردی گرمی)

دکتر ربابه سیفی (علمی کاربردی گرمی)

دکتر لیلا رضازاده (علمی کاربردی گرمی)

دکتر یحیی نصرتی  (دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی)

دکتر سعید لازمی چلک  (دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی)

دکتر سید مهدی حسینی  (دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی)

دکتر قادر وظیفه دمیرچی  (دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی)

دکتر عبدالرحیم کامرانزاده اضماره  (دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی)

دکتر احد نوروززاده  (دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی)

دکتر ایوب سرافراز  (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار)

دکتر فرشید هادی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار)

دکتر حبیب ابراهیم پور (موسسه آموزش عالی نوین)

دکتر باقر عسگر زاده نوری (موسسه آموزش عالی نوین)

دکتر سید مهدی منیری (موسسه آموزش عالی نوین)

دکتر رقیه افشاری (موسسه آموزش عالی نوین)