ورود به سیستم

نشریات

برای درج خبر در این قسمت به بخش وبرایش جعبه ها مراجعه نمایید.

محورهای همایش

رشته های مرتبط با علوم انسانی

هنر

روانشناسی

مديريت مالي

مديريت صنعتي

مديريت بازرگاني

مديريت آموزشي

سازمان و مديريت

مديريت منابع انساني

تحولات ايران و جهان

اسلام و روابط بين الملل

مديريت عمومي و دولتي

مباحث نوين در حسابداري

علوم سياسي از ديدگاه اسلام

بهره وري و اثر بخشي سازمان

ديريت دانش و فناوري اطلاعات

علوم سياسي و روابط بين الملل

روابط بين الملل از ديدگاه اسلام

مديريت استراتژيك و كارآفريني

اخلاق در حسابداري و حسابرسي

مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

اقتصاد و فرهنگ ايراني اسلامي

مديريت اسلامي و ارتقاي اقتصادي

بازار سرمايه

شفافيت و حسابداري

ارتباط حسابداري با صنعت و جامعه

حسابداري

مديريت مالي و سرمايه گذاري

حسابداري مديريت و كاهش قيمت بهاي تمام شده

شناسايي

ارزش گذاري

سنجش و حسابداري سرمايه فكري

و سایر علوم مرتبط